Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти Behold TV - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите дилъри ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»


Програма на телевизиите
BPP_LogoDetector


- Един от най-полезните плъгини при запис (и при гледане)!

Плъгинът сравнява фрагмент от изображението с шаблон на (записан с помощта на BPP_LogoExtractor) логотип и при изчезване на логотип от екрана позволява да се извършат определени действия (да се намали звук, или ако например в същия момент се извършва запис, да се включи пауза).

По този начин плъгинът може да се използва за ефективна борба с реклами, тъй като по принцип при рекламни заставки най-често логотип на ТВ-канал не се излъчва!

aВ резултат може да се спести до 30% място при запис на диск, като се изрежат реклами, а обикновеното гледане да се направи значително по-комфортно.

 

 

Шаблон за логотип трябва да бъде подготвен предварително с външен графичен редактор от предварително направен скрийншот от съответния канал с разрешение 768х576. Изготвен от такъв скрийншот шаблон коректно и автоматично ще се мащабира във всякаква поддържана от тунера разделителна способност.

 

Допълнение: Във връзка с пуснатия собствен сервис за разпространение на ТВ-програми, в сферата на добрите намерения е да бъдат изработени готови шаблони за повечето разпространявани в БГ програми, които да могат да бъдат сваляни директно от сайта. 


 

Настройки:
 • Група «Цвет маски»~«Цвят за маска»: За повишаване на точността на работа на детектора, върху шаблона на логотип се наслагва маска. За целта елементи на изображението, които не влизат в логотипа или представляват негови подвижни части, е необходимо да се запълнят с какъвто и да е еднороден цвят. След избор на логотип и съответен цвят на маска, детекторът ще работи само с незапълнената с този цвят област на шаблона.

  «Левый верхний пиксел»~«Ляв горен пиксел» - Цвят за маска може да се избира автоматично по цвета на левия горен пиксел на заредения шаблон.

 • Ако детекторът е активиран и в настройките е активирана опция «Показать логотип»~«Показване на логотип» с «Прозрачность», различна от нула, при избор на файл с шаблон на логотип неговото изображение ще се появи във видеопрозореца, след което със съответните бутони трябва да се съвмести логотипът с неговото изображение на екрана.

  Ако цвят за маска е избран неправилно, логотипът ще изглежда на екрана като правоъгълник със зададената прозрачност.

  Опция «Показване на логотип» е необходима не само за контрол на положението на шаблона на логотипа при настройка на детектора. Като се настрои детекторът и се остави логотип на екрана, може да се проследи изменението на положението на логотипа на канала по време, като периодично се коригира положението на шаблона.

  Опция «Прозрачност» е необходима изключително за удобство при настройки на положението на шаблона на логотипа.

   

Детекторът на плъгина има само четири потребителски настройки, които помагат да вземе правилно решение по отношение присъствие на логотип на екрана:

 1. «Допуск на смещение логотипа»~«Допуск за изместване на логотип»

  Логотипите на каналите периодично, от време на време могат да променят своето местоположение на екрана, като се изместват наляво и надясно от нормалното положение с няколко пиксела. Тази настройка позволява детекторът да бъде направен "по-груб" по такъв начин, че неговите показания да не зависят така силно от положението на логотип в кадър. От друга страна обаче, колкото е по-голяма величината на допуск за изместване, толкова по-висока е вероятността от погрешно намиране на логотип, когато такъв няма в кадъра.

 2. «Скорость реакции на пропадание логотипа»~«Скорост на реакция при изчезване на логотип»

  Настройка, която осигурява известна инерция за взимане на решение при изчезване на логотип от екрана. Чувствителността на детектора е крайно висока и твърде малко зависи от яркостта на самия логотип и настройките за яркост и контраст за конкретния канал като цяло. Затова в болшинството случаи стойностите на тази настройка могат да бъдат зададени равни на 5~10, което ще позволи на детектора практически веднага да реагира при изчезване на логотип.

 3. «Скорость реакции на появление логотипа»~«Скорост на реакция при появяване на логотип»

  Настройка, която действа обратно - внася инертност при оценка в момента на появяване на логотип в кадър. Тъй като вероятността за лъжливо намиране на несъществуващ логотип е по-висока, отколкото вероятността за пропускане на съществуващ логотип, то и скоростта за реакция при появяване на логотип трябва да е по-ниска. Нормална стойност в болшинството случаи е 2~3.

 4. «Уровень детектирования»~«Ниво на детекция»

  Ниво, под което детекторът ще счита, че логотип отсъства от кадъра. Съответстващият на настройката индикатор показва текущото състояние на детектора. Скоростта, с която се променя състоянието на детектора се задава от първите два параметъра на настройката.

 • «Уровень соответствия логотипов»~«Ниво на съответствие на логотипи»

  Настройка, която е въведена за да помогне на детектора по-точно да се самоопредели от момента на появяване на логотип, ако такъв отсъства. Съответстващият на настройката индикатор показва абсолютното ниво на съответствие на шаблона на логотип и фрагмент на изображение на екрана. Когато нивото на съответствие на логотипи е под зададеното, детекторът внася поправка в скоростта на реакция за появяване на логотипСкорост на реакция при появяване на логотип»), с което се намалява вероятността от грешки за лъжливо разпознаване на несъществуващ логотип.

  За почти прозрачни логотипи тази настройка практически е безполезна, т.к. разликата между шаблон и реален логотип може да се променя в твърде широки граници. В този случай нивото на съответствие може да се зададе равно на нула. Това няма да повлияе особено върху работата на детектора. За непрозрачни логотипи нивото на съответствие трябва да бъде зададено по такъв начин, че при наличие на логотип в кадъра индикаторът никога да не спада под червеното ниво.

   

  По нататък в падащите списъци

  «Просмотр»~«Гледане» и

  «Запись»

  плъгинът позволява да се избере действие, което трябва да се изпълнява при появяване или изчезване на логотип от екрана, съответно в режими на гледане и запис.

 • В режим на гледане е достъпно намаляване на силата на звук с определен процент

 • в режим на запис – включване на пауза при наличие или отсъствие на логотип

  Не трябва да се забравя, че за да работи плъгинът в режим на запис, същият трябва допълнително да бъде въведен в списъка с плъгини за обработка на изображения при видеозахват.

   

  Опция «Выводить сообщение»~«Извеждане на съобщение» - По време на отсъствие на логотип в кадър, на екран може да се извежда съответно съобщение. Текст, фон, цвят на текст и на фон, както и прозрачност за съобщението се задават индивидуално за всеки канал.

  Опция «Показывать фон»~«Показване на фон» - Ако изцяло се премахне текст за съобщение и се включи запълване с фон, то при отсъствие на логотип екранът просто ще се запълва с цвета на фона, което е удобно да се използва например за намаляване на яркост на изображение.

   

  Опция «Тест» - При включване на този режим отсъствие на логотип може да се емулира без да се чака реклама. В този случай фрагмент от изображението от центъра на екрана ще се копира на мястото на логотипа и ще го закрие.


P.S. Плъгин BPP_LogoDetector не трябва да се разглежда като панацея в борбата с рекламите. Точно за това плъгинът носи скромното име "Детектор на логотипи", какъвто се явява по същество.

Все пак, на този етап това е най-надеждният и действен известен метод поне някак си да се премахне част от ненужна информация във видеопоток. Всички останали методи (като детектиране на отбивки, заставки, звукови фрагменти и нива) или изискват много сериозни изчислителни ресурси, или просто не са достатъчно надеждни, поради което могат да изпълняват в това занимание само спомагателна роля.


«За плъгина» «About» - прозорец с информация за текущо инсталирана версия.

Хронология:

Версия
Описание
Release
Download links
1.10

Добавено е извеждане на потребителско съобщение на екран при изчезване на логотип; Добавена е настройка за допуск на изместване на логотип в кадъра; Реализирано е управление на силата на избраната в приложението линия (само при работа с версия на програмата 4.10 и по-висока); Направено е възстановяване на силата при изход от приложението по време на реклама; Добавена е поддръжка на формат на потока RGB24 в режим на гледане и запис.

   
1.20

В прозореца за настройки на детектора е добавена индикация за име на текущия канал; Добавено е изключване на фон на извеждано на екран съобщение; Добавена е опция, позволяваща да се записват само видеофрагменти без логотип (събиране на статистика за рекламите).

   
1.21

Добавено е автоматично съхраняване на настройки отделно за всеки потребителски профил.

24.12.2007
 
2.01

Реализирано е съхранение на настройки в Windows 7

14.09.2009
 
2.02
Добавена e поддръжка за едновременна работа в няколко копия (instance~s) на Behold TV.
01.03.2011

«Обратно към списъка« »»Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията. © Beholder «Общи условия»