Новини Продукти Продажби Поддръжка Форум Преса За фирмата

Ако желаете да популяризирате своята дейност, като разширите асортимента с висококачествените продукти Behold TV - изпратете ни анотация за вашия сайт/магазин. Информация за нашите дилъри ще се актуализира в раздел «ПРОДАЖБИ»


Програма на телевизиите
BPP_Anaglyph


- Преобразуване в реално време всякакво черно-бяло или цветно изображение в анаглифно (от гръцки anaglyphos-релефен), което позволява да се получи обемен ефект на екран при гледане на обикновени ТВ- и видеопрограми. При това се постига стереоефект не само за сцена като цяло, но и по отношение на отделни подвижни елементи в кадър.

 

За гледане на обемни изображения, направени по анаглифен метод, са необходими специални стерео очила, при които светопропускащите (стъклени или пластмасови) елементи са с различни цветове, например едното стъкло е червено, а другото синьо-зелено (циан).

Такива очила понякога се прилагат към различни списания за разглеждане на анаглифни снимки и реклами. Анаглифни очила могат да бъдат направени и самостоятелно. Детайлно описание на процес за самостоятелно изработване на стереоочила с използване на мастило от отработени касети за мастилено-струйни принтери и специалното прозрачно фолио за печат към тях е посочено тук. Подобна методика е описана тук.

 

За теорията на стереовъзприятие на образи и стереоизображения, в т.ч. и анаглифни е писано много. Подробна информация има и в специализирани сайтове в Интернет, като www.stereoart.ru и www.really.ru. Материали има и в някои компютърни издания. В тази и в тази статии е описана теория и практика за получаване на стереоизображения, но основно за статични изображения, а тук може да се прочете за цветови корекции, применими към анаглиф.

Ако за получаване на истински стереоефект трябва да се снима обект от две различни точки (от два ракурса), то за получаване на стереоснимка на базата на един отделно взет кадър се изисква сериозен интелектуален подход към задачата и виртуозно владеене на графични редактори. Но ако има не единична снимка, а последователност от кадри във   видеоред, може почти автоматично да се получат напълно задоволителни конкретни резултати.

В плъгин BPP_Anaglyph за постигане на стереоефект се прилагат два метода:

 1. изместване на паралакс, което позволява постигане на обща дълбочина на сцената при гледане, и
 2. метод за изместване по време, който позволява да се придаде обем на отделни елементи в кадър. Вторият метод осигурява илюзия за обем само за подвижни обекти. Например, за да придобие обем лицето на тв-водещ, е достатъчно да обърне глава настрани. Аналогично, за да изглежда някакъв обект от сцената на първи план, или самият обект трябва да се премества отдясно-наляво спрямо обкръжаващата го обстановка, или като алтернатива самата камера трябва да се премества около обекта, за да може цялата обстановка да се премества спрямо него надясно.

Тези условности не позволяват да се постигне пълен стереоефект. При гледане на видеоред, обработен с плъгин BPP_Anaglyph, стереоефект се постига далеч не за всички кадри, но и това е достатъчно, за да може за останалото време човешкият мозък на база на получената информация и натрупан "житейски опит", в по-голяма или по-малка степен успешно да «доосмисли» обема на сцена самостоятелно.

 

BPP_Anaglyph е не по-малко интересен и в режим на запис. Записан с плъгина анаглифен видеофайл може без да се бърза да се разгледа по кадри със всеки удобен видеоредактор и по-детайлно да се изследва скритият обем.

По този начин са получени следните екранни снимки:

 

 

Настройки:

 

  v.3.00

 • Група «Управление»:

  Чекбокс за «включване/изключване». В съседния прозорец може да се зададе комбинация от горещи клавиши, с които в реално време да се включва и изключва стереоефект без да се извиква менюто за избор и настройки на плъгини (по подразбиране Alt-A). 

 • Опция «Анализ векторов движения»~«Анализ на вектори за движение» - включва разчет на вектори за движение и корекция на паралакс въз основа на получените резултати, което позволява постигане на правилен стереоефект за значително по-голямо количество видеосюжети.

  Изключване на разчет и анализ на вектори за движение намалява натоварването на централния процесор, но при това силно се съкращава количеството на възможни комбинации от видеопоследователности, при които може да бъде достигнат правилен стереоефект. 

 • Група «Анаглифные очки»~«Анаглифни очила» е параметър, който позволява да се настрои изображение за съответен наличен тип анаглифни очила.

 • Регулатор «Глубина сцены»~«Дълбочина на сцена» определя общото положение на сцена спрямо плоскостта на екрана. Ако лявото стъкло на стерео очилата е червено, а дясното синьо-зелено, то при отрицателна стойност на този параметър сцената ще се отдръпва зад плоскостта на екрана, което е най-удобно за възприятие.

 • Регулатор «Глубина эффекта»~«Дълбочина на ефект» определя закъснение по време, което е необходимо за придаване на обем на подвижни обекти.

 • Регулатор «Насыщеность»~«Наситеност» - За комфортно възприемане анаглифно изображение не трябва да съдържа наситени чисти цветове. Чисти цветове в анаглиф създават неприятен ефект на светене и блясък. Така например, ако в кадър присъства червено знаме, то ще бъде видно само през червения светофилтър и само за едното око. Синьо-зеленият светофилтър няма да пропусне червения цвят и за второто око знамето ще изглежда абсолютно черно. Това създава сериозен дискомфорт и пречи за правилно възприятие на стереоизображения:

  Обърнете внимание как на скрийншота «свети» яркият син фон с наситеност 100%. В съседство е същата сцена с наситеност 50%:

  Настройка «Наситеност» "разрежда" всичко с бяло, в това число и чистите цветове. В резултат всички елементи на анаглифно изображение (макар и частично) стават видими през всеки светофилтър.

   

 • Група «YUY2 - коррекция»:

  Телевизионно изображение се предава, цифровизира и се обработва във формат YUV. Това означава, че параметри на пиксел се задават по три компонента - яркостна Y и две цветоразликови съставни U и V. При това във формат YUY2 цветност се указва само за половината пиксели. За всеки втори пиксел цветност се изчислява от видеорендерера въз основа на величините на цветност на съседни точки непосредствено при извеждане на изображение на екран. В резултат   при несъответствия между реална яркост и изчислена цветност окончателните цветове на четни пиксели ще се различават от очакваните.

  При анаглиф подобен род грешки водят до появяване на лъжливи контури в цветоотделни компоненти на изображение.

  По-долу е показан двукратно увеличен фрагмент от анаглифно изображение на изхода на видеорендерера и неговия червен канал, видим през червения светофилтър. В червения канал е добре забележимо "замърсяване" от грешки при преизчисление на цветност на четни пиксели:

  Съществуват поне две схеми, в съответствие с които видеорендерите преизчисляват междинни стойности на цветност. И двете схеми са взети предвид в настройка «YUY2 - корекция» на плъгина:

 • схема «1» се използва при апаратен овърлей в някои видеокарти,
 • схема «2» - в апаратен овърлей и в EVR (Enhanced Video Renderer). Подходящ вариант за всеки конкретен видеорендерер се подбира по опитен път.

Същият фрагмент от изображение след YUY2 - корекция:

Ако в настройките на програма Behold TV е включено извеждане на видео чрез първична повърхнина DirectDraw7, видеопоток ще се предава във формат RGB, който се извежда от видеорендера на екран без каквито и да е изменения и междинни преизчисления. В този случай няма необходимост от корекция на цветове на пикселите и настройка «YUY2 - корекция» не е активна.

 

 • Група «Ghost - компенсация»:

  Гоустинг (от англ. ghost - привидение) е общоприет термин за обозначаване на раздвояващи се, разтрояващи се и фантомни изображения, които възникват на екран в резултат на някакви смущения и изкривявания. При анаглиф гоустинг възниква поради това, че червеният светофилтър на анаглифни очила пропуска част от спектъра на излъчване на зеления канал на монитора, в резултат на което окото започва да вижда освен предназначения за него (червен) фрагмент, така и подготвения за другото око фрагмент от синьо-зелено изображение. Същото се отнася и за синьо-зеления светофилтър, но в значително по-малка степен.

  Обикновено потискане на гоустинг се изпълнява само за червения канал.

  В плъгина ghost-компенсация се настройва по две точки - за светъл и тъмен участък от червения слой на изображение. Настройка се осъществява през червения светофилтър на анаглифните очила по изображение на шаблон, който сам по себе си представлява съчетание от всички възможни комбинации на зелени и червени цветове на монитора. През червения светофилтър на анаглифните очила отчетливо е видно как зелените клетки се проявяват на тъмен фон в долния ляв ъгъл на шаблона, а в левия горен ъгъл на шаблона жълтите клетки се открояват по яркост на наситен червен фон.

  Чрез настройки на компенсация на гоустинг в тъмни тонове трябва да се постигне резултат, при който червеният фон в левия долен ъгъл на шаблона да бъде сравним по яркост с разположените на него зелени клетки.

  С настройка на ghost-компенсация в светли тонове трябва да се подбере такова максимално ниво на червеното, при което неговата сумарна яркост със зелено (група жълти клетки в левия горен ъгъл на шаблона) да съответства по яркост на чист наситен червени фон.

  Междинните стойности на червения цвят за компенсация на гоустинг се преизчисляват автоматично. Зависимост на видимата яркост от RGB величини на пиксел се описва с нелинейна функция, коефициент на която се подбира индивидуално за всеки отделен мониторГама корекция»).

  След настройки на гоустинг-компенсация шаблонът би трябвало да изглежда примерно по следния начин, т.е. зелените и жълти клетки не трябва да изпъкват силно върху червен фон:

  Най-вероятно няма да бъде възможно да се компенсира напълно зеленият канал. Характеристиките на всеки отделен модел монитор са уникални и не винаги са предсказуеми. Това се отнася в пълна сила особено за монитори с LCD матрици. При това обаче зеленият канал, който прониква през червения светофилтър, все пак се възприема от окото именно като зелен, и независимо от подбраната яркост разлики в цветове все пак ще се усещат. Освен това собствено влияние може да оказва и апаратният овърлей на видеокартата като допълнително гама-коригира изображение при извеждане на екран.

- Настройки по подразбиране.


«За плъгина» «About» - прозорец с информация за текущо инсталирана версия.

Хронология:

Версия
Описание
Release
Download links
1.01
Добавена е възможност за задаване на комбинации от "горещи" клавиши.
   
2.00

Добавена е възможност за настройки на изображение за тип анаглифни очила. Добавен е анализ на вектори за движение

   
3.00

Добавено е автоматично съхранение на настройки отделно за всеки потребителски профил. Добавена е настройка за наситеност. Добавена е корекция за YUY2 формат на изображението. Добавена е компенсация на „гоустинг” (от англ.„ghost” - призрак)

10.04.2009
 
3.01
Реализирано е съхранение на настройки в Windows 7
15.09.2009
 
3.02
Добавена e поддръжка за едновременна работа в няколко копия (instance~s) на Behold TV.
01.03.2011

«Обратно към списъка« »»Използване на информационно съдържание от сайта/препратки (цели материали или части от тях) се допуска само след съгласуване с авторите/редакцията. © Beholder & «Общи условия»